Những lá thưEm đã bảo rồi mà...
Mùa thu toàn nói dối
Mới nghe hương cốm mới
Thu đã vội ngả vàng...

Cũng như anh...đã từng
Nói "yêu" rồi... xa khuất
Em để dành tiếng nấc
Giấu vào lòng... riêng mang.